1.      Bendrosios nuostatos

Pirkimo-pardavimo taisyklės – tai Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos MB “Dekoakm” ar interneto svetainėje su prekių pirkimu – pardavimu susijusios nuostatos.

Šios taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus.

2.      Asmens duomenų apsauga

Bet kokiai informacijai, kuri yra susijusi su asmens duomenimis ir kuri yra užregistruojama MB ”Dekoakm” ar interneto svetainėje, taikoma Pardavėjo asmens duomenų apsaugos politika, atitinkanti LR asmens duomenų apsaugos įstatymus.

3.      Pirkimo ir pardavimo sutarties sudarymo momentas

Pirkimo ir pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas MB “Dekoakm” ar interneto svetainėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs su šiomis taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Siųsti užklausą“, ir galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo. Tais atvejais, kai Pirkėjas nepritaria visoms arba tam tikrai daliai taisyklių, jis privalo nepateikti užsakymo.

4.      Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymas

4.1. Pirkėjas užsako prekes, naudodamasis MB “Dekoakm” ar interneto svetainėje pateikta užsakymų pateikimo sistema. Užsakymas laikomas pateiktu nuo to momento, kai Pirkėjas, patvirtindamas prekių krepšelyje esančių prekių užsakymą, paspaudžia mygtuką “Siųsti užklausą “.

4.2. Šalys susitaria šios sutarties tikslams laikyti  MB “Dekoakm” ar interneto svetainėje pateikiamą prekių sąrašą prekių katalogu. Prekių viešas pateikimas parduotuvėje nelaikomas viešuoju pasiūlymu ir neįpareigoja Pardavėjo parduoti prekes.

4.3. Šalys susitaria, jog Pirkėjo pateiktas prekių ir/ar paslaugų užsakymas naudojantis  MB “Dekoakm” ar interneto svetainėje užsakymų pateikimo sistema yra pasiūlymas Pardavėjui sudaryti užsakyme nurodytų prekių pirkimo – prekių ar paslaugų pardavimo pasiūlymą.

4.4. Šalys susitaria, jog konkrečių prekių pirkimo-pardavimo pasiūlymas yra laikoma sudaryta ir įsigalioja nuo to momento, kai Pardavėjas išsiunčia Pirkėjui jo nurodytu elektroninio pašto adresu elektroninį laišką, kuriame patvirtina, jog Pirkėjo užsakymas priimtas ir užsakytos prekės bus išsiųstos Pirkėjui, pastarajam įvykdžius apmokėjimo sąlygas. Nuo šio momento Klientas įsipareigoja priimti MB “Dekoakm”  užsakytas prekes. Pirkimo-pardavimo pasiūlymas laikoma sudaryta tik tų prekių, kurios nurodytos Pardavėjo Pirkėjui išsiųstame patvirtinime apie būsimą prekių išsiuntimą, atžvilgiu. Šalys susitaria, kad iš tokio pirkimo-pardavimo pasiūlymo kylančius santykius tarp šalių, maksimalia užsakytoms prekėms pritaikytina apimtimi reglamentuoja šios taisyklės.

5.      Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai

5.1. Pirkėjas turi teisę:

5.1.1. Užsakyti prekę ar prekes šiose taisyklėse nustatyta tvarka.

5.1.2. Nutraukti užsakymą šiose taisyklėse nustatyta tvarka.

5.1.3. Grąžinti prekę ar prekes šiose taisyklėse nustatyta tvarka.

5.2. Pirkėjas įsipareigoja:

5.2.1. Atsiskaityti už prekes ir priimti jas šių taisyklių nustatyta tvarka.

6.     Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai

6.1. Pardavėjas turi teisę:

6.1.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti  MB “Dekoakm” prekyvietės ar interneto svetainės darbui ar stabiliam veikimui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas gali be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti, nutraukti jam galimybę naudotis teikiamomis paslaugomis ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.

6.1.2. Pardavėjas turi teisę laikinai arba neterminuotai nutraukti fizinės prekyvietės ar interneto svetainės veiklą be atskiro įspėjimo ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius, išskyrus galiojančių sutarčių įsipareigojimams.

6.1.3. Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakeisti šias taisykles, pakeistas taisykles paskelbdamas interneto svetainės tinklalapyje. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visoms po paskelbimo sudaromoms sutartims.

6.1.4. Pardavėjas turi kitas taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

6.2. Pardavėjo įsipareigojimai:

6.2.1. Pardavėjas įsipareigoja dėti pastangas, sudarant sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis interneto svetainės teikiamomis paslaugomis. Pardavėjas nesuteikia jokių garantijų, kad elektroninė parduotuvė veiks nenutrūkstamai ar kad duomenų perdavimas bus be klaidų. Pardavėjas neatsako už jokius Pirkėjo nuostolius, susijusius su internetinės svetainės veikimo sutrikimais ir (ar) duomenų perdavimo klaidomis.

6.2.2. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas Pirkėjui pateikti užsakytos prekės, gali pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus per 30 darbo dienų. Šiuo atveju Pardavėjas atleidžiamas nuo tolesnio sutarties įsipareigojimų vykdymo.

6.2.3. Pardavėjas įsipareigoja laikytis kitų šiose taisyklėse nustatytų reikalavimų.

7.      Prekės ir jų kainos

7.1. Pardavėjas pasilieka teisę bet kada, nepranešęs Pirkėjui keisti bet kokią informaciją apie prekes Parduotuvėje ir kitas sąlygas, įskaitant, bet neapsiribojant teisėmis pakeisti Parduotuvės prekių sąrašą, prekių aprašymus, prekių kainas bei prekių pristatymo sąlygas ir kainas.

7.2. Šalys susitaria, jog bet kokia Parduotuvėje pateikta informacija apie prekes yra skirta tik pirminiam susipažinimui su prekėmis ir nebus laikoma išsamia ir (ar) teisinga informacija, kurios pagrindu gali būti padarytas sprendimas įsigyti prekes ir (ar) sumokėti už jas kainą.

7.3. Pirkėjas supranta ir sutinka su tuo, jog Parduotuvėje pateikta informacija apie prekę gali būti netiksli bei neišsami ir Pardavėjas niekada neturės pareigos atlyginti jokių nuostolių ar žalos, kilusios Klientui dėl netikslaus ar neteisingo prekių aprašymo Parduotuvėje.

7.4. Konkrečios prekės kaina yra nurodyta Parduotuvėje prie tos prekės aprašymo. Pirkėjas supranta ir sutinka, kad Parduotuvėje prekės kainos gali būti nurodytos neteisingai ir dėl to Pardavėjui nekyla atsakomybė. Pardavėjas neturi pareigos parduoti prekės už Parduotuvėje nurodytą kainą, netgi jei kaina yra tiksli. Tuo atveju, jei tikroji prekės kaina yra mažesnė nei Parduotuvėje nurodyta prekės kaina, Pardavėjas gali parduoti tokią prekę Pirkėjui už tikrąją prekės kainą. Jei tikroji prekės kaina yra didesnė nei Parduotuvėje nurodyta prekės kaina, Pardavėjas savo pasirinkimu gali arba panaikinti/atmesti tokios prekės užsakymą, arba kreiptis į Pirkėją, teiraudamasis jo nurodymų dėl prekės užsakymo.

7.6. Į prekės kainą nėra įtrauktas prekės pristatymo mokestis.

8.      Apmokėjimas

8.1. Pardavėjas pradeda vykdyti prekių užsakymą tik po to, kai Pirkėjas apmoka už prekes bei jų pristatymą, išskyrus atvejus, kai pristatymas nereikalingas. Apmokėjimas laikomas atliktu, kai visa mokėtina suma gaunama ir užskaitoma Pardavėjo .Pirkėjas privalo sumokėti visą Prekių kainą tokia tvarka: Pirkėjas sumoka Prekės kainą Pardavėjui tą pačią dieną, jei užsakymo dydis ne didesnis nei 50 kv/m., o užsakymus nuo 50 kv/m., Pirkėjas apmoka visą sumą per 5 d.d., nurodytais rekvizitais.

9.      Prekių pristatymas

9.1. Prekės pristatomos visoje Lietuvos teritorijoje.

9.2. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui laikydamasis prekių aprašymuose nurodytų terminų: 3-4savaites nuo Prekės gaminimo pradžios, gaminimo pradžia skaitomas laikotarpis, kai gaunamas visas apmokėjimas už Prekes. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo klausimus.

9.3. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

9.4. Pirkėjas prekes privalo pasiimti per 2 darbo dienas nuo gauto pranešimo telefonu arba el. paštu.

9.5. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

9.6. Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę. Pirkėjui pasirašius prekių priemimo ir perdavimo akte ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės. Pastebėjęs, kad pristatytos siuntos prekė pažeista, Pirkėjas privalo tai pažymėti prekių priemimo ir perdavimo akte ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų, kurių Pirkėjas nepažymėjo aukščiau nustatyta tvarka.

10.  Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas

10.1. Pardavėjas neatsako už tai, kad interneto svetainėje ar MB “Dekoakm” esančios prekės savo spalva ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

10.2. Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims suteikia tam tikrą laiką galiojančią daiktų kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomi tokių prekių aprašymuose.

10.3. Tuo atveju, kai Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims daiktų kokybės garantijos nesuteikia, galioja garantija, numatyta atitinkamų teisės aktų.

10.4. Tais atvejais, kai remiantis teisės aktais konkrečių prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas, Pardavėjas įsipareigoja tokias prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.

11.  Prekių grąžinimas ir keitimas

11.1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis Civilinio kodekso 6.363 ir 6.364 straipsniuose nustatytais atvejais ir sąlygomis.

11.2. Pirkėjas turi teisę grąžinti prekes pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo prekės pristatymo dienos.

11.3. Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

11.3.1. Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje.

11.3.2. Prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta.

11.3.3. Prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos, t.y. nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt. (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė).

11.3.4. Grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;

11.3.5. Grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą, garantinį taloną (jei jis buvo išduotas) ir užpildytą taisyklių punkte nurodytą grąžinimo dokumentą.

11.4. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiame straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

11.5. Grąžinamas prekes Pirkėjas gali pristatyti pats interneto svetainėje nurodytais adresais darbo dienomis nuo 8.00 iki 16.00 valandos, arba atsiųsti naudojantis savo pasirinkto ar Pardavėjo kurjerio paslaugomis. Tuo atveju, kai prekė grąžinama remiantis šiose taisyklėse numatyta Pirkėjo prekių grąžinimo teise, Pirkėjui tenka prekių pristatymo ir grąžinimo išlaidos. Pardavėjo taikomi prekių grąžinimo įkainiai yra tie patys, kaip ir perkant prekes. Kai grąžinama gauta ne ta ar nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja pasiimti tokias prekes, jas pakeisti analogiškomis prekėmis ir padengti prekių grąžinimo išlaidas. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi analogiškų prekių, jis grąžina Pirkėjui už prekę ar prekes sumokėtus pinigus.

12.   Atsakomybė

12.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.

12.2. Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei internetinės svetainės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie internetinės svetainės centro naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

12.3. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

12.4. Atsiradus žalai, šiose taisyklėse apibrėžtuose Pirkėjo-Pardavėjo santykiuose, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.

13.   Apsikeitimas informacija

13.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

13.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo internetinėje svetainėje nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

14.  Baigiamosios nuostatos

Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.

Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.

Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.